Portraits of Life
Project info

عکاس مستند اجتماعی
در حال ثبت تصاویری از لحظه های زندگی از مردم که در آن سادگی و پاکی وجود دارد.
من به دنبال ثبت لحظه ها با پیروی از آداب و رسم های اصیل عکاسی هستم.
تلاش میکنم که عکسهای من از قوانین اصلی عکاسی کلاسیک فاصله نگیرد.