Untitled
Project info

این مجموعه حاصل تلاشی چند ساله می باشد، که در پی جستجو برای یافتن پاسخی به این پرسش که "من چه کسی هستم؟" شکل گرفته است. پرسشی که حاصل چالش میان ذهن و تن، بیرون و درون و یا فرد و ساختار است. چالشی که دست آخر در اوراق هویت، در تصویری کوچک به پایان می رسد. میان این همه پرتره که از چهره خود ساخته ام و با وجود هویت سازی های تحمیلی که گویی بازی سرخوشانه ای را با هویت رقم می زنند، این مسئله که کدام یک به واقع من هستم بلا تکلیف و بی پاسخ می ماند. این عکس ها نه تنها بازسازی من، که بازسازی بازی تکثیر، تقلیل و حذف ماست